Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. Interneta vietne www.altero.lv (turpmāk – Interneta vietne) ir paredzēta kreditēšanas un apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Kreditēšanas piedāvājumus izsaka Interneta vietnē minētās bankas un kredītdēvēji, kuri nodarbojās ar fizisko un juridisko personu kreditēšanu, un apdrošināšanas piedāvājumus izsaka Interneta vietnē minētie apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, turpmāk tekstā – Sadarbības partneri. Altero.lv  sniedz bezmaksas aizdevumu un apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus.

1.2. Interneta vietni www.altero.lv kopīgi pārvalda SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737 un SIA “Altero Insurance”, reģistrācijas Nr. 40203251681, uzraugošā iestāde - Latvijas Banka, licences Nr. 06.09.02/2297, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, kontaktinformācija [email protected] un +37126583144 interneta vietne www.altero.lv (turpmāk – Altero.lv);

1.3. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt Interneta vietnes lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Interneta vietni.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lietotājs, reģistrējoties Interneta vietnē, piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Pēc Lietotāja reģistrācijas Interneta vietnē automātiski tiek izveidots Lietotāja profils.

2.2. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Interneta vietnē Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos Interneta vietnē, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Reģistrējoties, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Interneta vietnes lietošanas noteikumiem un Interneta vietnes privātuma politiku, un saprot, ka Altero.lv veiks Lietotāja personas datu apstrādi, tostarp nodošanu Sadarbības partneriem, lai Lietotājs saņemtu kreditēšanas piedāvājumus un/ vai apdrošināšanas piedāvājumus no Sadarbības partneriem (sadarbības partneru sarakstu skatīt Privātuma politikas V sadaļā).

2.4. Sadarbības partneru piedāvājumi tiek atrādīti Lietotāja individuālajā profilā.

2.5. Atsevišķos gadījumos Interneta vietnē tiek nodrošināta kreditēšanas līguma elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāte, kad atbilstoši Sadarbības partneru piedāvātajām iespējām klients var izvēlēties parakstīt līgumu arī izmantojot elektronisko parakstu Smart-ID risinājumā vai e-parakstu.

3. Lietotāja pienākumi

3.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Interneta vietnē un lietot Interneta vietni, uzrādot savus personas datus.

3.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Interneta portālā.

3.3. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Interneta vietnes uzturētājam: [email protected]

3.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas un/vai apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietotāja vispārējiem noteikumiem un privātuma politiku.

3.5. Altero.lv ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā un Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku

4. Lietotāja tiesības

4.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Interneta vietnes pakalpojumus.

4.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

4.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas datu. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kurām ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

5. Atbildības ierobežojums

5.1. Interneta vietnē nodrošina informācijas sniegšanu par Sadarbības partneru pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Kreditēšanas un apdrošināšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Interneta vietnē minētājiem Sadarbības partneriem.

5.2. Interneta vietne neatbild par Lietotāja izvēli saņemt aizdevumu vai izvēlētā aizdevuma noteikumiem.

5.3. Interneta vietne neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Interneta vietnes ievainojamības.

5.4. Interneta vietnes uzturētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Interneta vietne darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Interneta vietni.

6. Konfidencialitāte

6.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti Interneta vietnē tiek nodoti apstrādei tikai Sadarbības partneriem, kuri ir minēti Interneta vietnē. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

7. Intelektuālā īpašuma tiesības

7.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA “Altero”, reģistrācijas numurs 40103981737, un Altero Insurance SIA, reģistrācijas numurs 40203251681, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV -1004. Kontaktinformācija [email protected] un +371+371 265 831 44.

7.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

8. Vispārējs brīdinājums

8.1. Aizņematies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu!

8.2. Par svešas mantas tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tas resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu.