Lietošanas noteikumi

1. Vispārēja informācija

1.1. Interneta vietne www.altero.lv (turpmāk – Interneta vietne) ir paredzēta kreditēšanas un apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai un to salīdzināšanai savā starpā. Kreditēšanas piedāvājumus izsaka Interneta vietnē minētās bankas un kredītdēvēji, kuri nodarbojās ar fizisko un juridisko personu kreditēšanu, un apdrošināšanas piedāvājumus izsaka Interneta vietnē minētie apdrošināšanas pakalpojuma sniedzēji, turpmāk tekstā – Sadarbības partneri. Altero.lv  sniedz bezmaksas aizdevumu un apdrošināšanas izplatīšanas pakalpojumus.

1.2. Interneta vietni www.altero.lv kopīgi pārvalda SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737 un SIA “Altero Insurance”, reģistrācijas Nr. 40203251681, uzraugošā iestāde - Latvijas Banka, licences Nr. 06.09.02/2297, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV-1004, kontaktinformācija [email protected] un +37126583144 interneta vietne www.altero.lv (turpmāk – Altero.lv);

1.3. Pirms uzsākt Interneta vietnes lietošanu, Lietotājam jāiepazīstas ar šiem noteikumiem un jāapliecina piekrišana noteikumiem, aizpildot atbilstošu atzīmi. Ja Lietotājs nepiekrīt Interneta vietnes lietošanas noteikumiem, Lietotājam nav tiesības lietot šo Interneta vietni.

2. Reģistrācija un personas datu apstrāde

2.1. Lietotājs, reģistrējoties Interneta vietnē, piekrīt šiem lietošanas noteikumiem. Pēc Lietotāja reģistrācijas Interneta vietnē automātiski tiek izveidots Lietotāja profils.

2.2. Lietotāja profila piekļuvei un izmantošanai Interneta vietnē Lietotājs tiek identificēts pēc Lietotāja e-pasta adreses un paroles.

2.3. Lai reģistrētos Interneta vietnē, nepieciešams ievadīt lietotāja personas datus. Reģistrējoties, Lietotājs apliecina, ka ir iepazinies ar Interneta vietnes lietošanas noteikumiem un Interneta vietnes privātuma politiku, un saprot, ka Altero.lv veiks Lietotāja personas datu apstrādi, tostarp nodošanu Sadarbības partneriem, lai Lietotājs saņemtu kreditēšanas piedāvājumus un/ vai apdrošināšanas piedāvājumus no Sadarbības partneriem (sadarbības partneru sarakstu skatīt Privātuma politikas V sadaļā).

2.4. Sadarbības partneru piedāvājumi tiek atrādīti Lietotāja individuālajā profilā.

2.5. Atsevišķos gadījumos Interneta vietnē tiek nodrošināta kreditēšanas līguma elektroniskās parakstīšanas funkcionalitāte, kad atbilstoši Sadarbības partneru piedāvātajām iespējām klients var izvēlēties parakstīt līgumu arī izmantojot elektronisko parakstu Smart-ID risinājumā vai e-parakstu.

2.6. Lietotājs  var piekrist, ka Interneta vietnes uzturētājs izmanto Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru komerciālu paziņojumu sūtīšanai par Interneta vietnes uzturētāja vai Interneta vietnes uzturētāja un Sadarbības partneru piedāvātajiem produktiem, pakalpojumiem vai rīkotajām akcijām.

2.7. Lai nodrošinātu Interneta vietnes pakalpojuma integritāti un nepārtrauktību, Lietotājs pakalpojuma sniegšanas laikā saņem pakalpojuma uzturēšanas paziņojumus uz Lietotāja profilā norādīto adresi, e-pasta adresi un/vai tālruņa numuru. Pakalpojuma uzturēšanas paziņojumu formāts - SMS, e-pasts, zvans.

3. Ja Lietotājs ar Interneta vietnes starpniecību iegādājas Apdrošināšanas polisi.

3.1. Ja lietotājs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas apdrošināšanas polisi, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

3.2. Pirkuma veikšana:

3.2.1. Izvēlieties vēlamo apdrošināšanas produktu. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus. Pasūtījuma kopējās izmaksas tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

3.3. Polises nosūtīšana un aktivizēšana:

3.3.1. OCTA, Citycombo, ceļojumu apdrošināšna, kredītmaksājumu apdrošināšana - pēc apmaksas veikšanas lietotājs uz e-pastu saņems polisi.

3.4. Apmaksas noteikumi:

3.4.1. Norēķinu valūta vietnē ir eiro. Pirkumu iespējams apmaksāt izvēloties sekojošas maksājumu metodes, ko nodrošina maksājumu platforma makecommerce.lv , Maksekeskus AS:

Latvijas internetbanku maksājumi: Swedbank, SEB, Citadele, Luminor, Revolut un N26;
Visa/Mastercard karšu maksājumi.

3.4.2. Personas dati, kas nepieciešami maksājumu veikšanai, tiek nodoti licencētai maksājumu iestādei Maksekeskus AS (Liivalaia 45, Tallin 10145, Igaunija, Reģ. Nr.:12268475).

3.4.3. Polise stājās spēkā tikai pēc tam, kad Lietotājs ir saņēmis paziņojumu par apdrošināšanas polises spēkā stāšanos e-pasta veidā un polisē norādītajā termiņā. Ja paziņojums nav saņemts, klientam ir jāsazinās ar Interneta vietnes klientu apkalpošanas daļu +371 265 831 44 vai info@alterolv. Ja kādu iemeslu dēļ polisi nebūs iespējams izveidot, Lietotājs par to tiks informēts un samaksātā summa tiks atmaksāta pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc paziņojuma saņemšanas.

3.4.5. Lietotāja pienākumus ir pārliecināties par polises spēkā esamības termiņu, neatkarı̄gi no apstiprinājuma vai atgādinājuma sūtı̄juma san̦emšanas vai nesan̦emšanas fakta.

3.4.6. Interneta vietnē pasūtītās apdrošināšanas polises ir iespējams apmaksāt arī  pārskaitījumu, apmaksājot Altero Insurance SIA izrakstīto rēķinu (rēķins tiek sagatavots un nosūtīts elektroniski uz Lietotāja noradīto e-pasta adresi).

3.5. Piegādes noteikumi:

3.5.1. Apdrošināšanas polise un rēķins tiks nosūtīti uz lietotāja reģistrācijas laikā norādīto e-pasta adresi.

3.6. Atteikuma tiesības:

3.6.1. Par atteikuma tiesībām attiecībā uz līgumiem, kas noslēgti ar distances līdzekļu palīdzību (internets, e-pasts u.c.) klientam jāvēršas pie konkrētās apdrošināšanas sabiedrības, pie kuras ir iegādāta polise (ņemot vērā MK noteikumus Nr. 648 Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu).

4. Lietotāja pienākumi

4.1. Lietotājam ir pienākums veikt reģistrāciju Interneta vietnē un lietot Interneta vietni, uzrādot savus personas datus.

4.2. Lietotājam ir pienākums izmantot tikai drošus elektronisko sakaru un datu pārraides līdzekļus un iekārtas, lai reģistrētos Interneta portālā.

4.3. Lietotājam ir pienākums nenodot trešajām personām savu lietotāja paroli, bet gadījumā, ja lietotājam ir aizdomas, ka parole nonākusi trešās personas rīcībā, nekavējoties ziņot Interneta vietnes uzturētājam: [email protected]

4.4. Pirms pieteikšanās kreditēšanas un/vai apdrošināšanas piedāvājumu saņemšanai iepazīties ar Lietotāja vispārējiem noteikumiem un privātuma politiku.

4.5. Altero.lv ir tiesības vienpusēji veikt izmaiņas Lietošanas noteikumos un Privātuma politikā un Lietotāja pienākums ir patstāvīgi sekot līdzi izmaiņām, regulāri pārskatot Lietošanas noteikumus un Privātuma politiku

5. Lietotāja tiesības

5.1. Lietotājam ir tiesības bezmaksas izmantot Interneta vietnes pakalpojumus.

5.2. Lietotājam ir tiesības pieprasīt savu ievadīto datu dzēšanu.

5.3. Lietotājam ir tiesības pieprasīt, kad, kādām personām, kādā apjomā un ar kādu pamatojumu nodoti viņa personas datu. Tiesības pieprasīt šādu pakalpojumu bez maksas ir vienu reizi gadā. Lietotājam netiek sniegta informācija par personas datu nodošanu iestādēm, kurām ir tiesības apstrādāt datus bez datu subjekta piekrišanas.

6. Atbildības ierobežojums

6.1. Interneta vietnē nodrošina informācijas sniegšanu par Sadarbības partneru pakalpojumu sniedzēju piedāvājumiem, Kreditēšanas un apdrošināšanas pakalpojumu sniegtās informācijas attēlošanu un Lietotāja datu nodošanu Interneta vietnē minētājiem Sadarbības partneriem.

6.2. Interneta vietne neatbild par Lietotāja izvēli saņemt aizdevumu vai izvēlētā aizdevuma noteikumiem.

6.3. Interneta vietne neatbild par darbībām, kuras Lietotāja vārdā veikušas trešās personas, kuras ieguvušas Lietotāja lietotājvārdu un paroli, ja vien šāda lietotājvārda un paroles iegūšana nav notikusi, izmantojot Interneta vietnes ievainojamības.

6.4. Interneta vietnes uzturētājs nav atbildīgs par bojājumiem vai traucējumiem Interneta vietne darbībā, ja to cēlonis ir bojājumi, darbības traucējumi Lietotāja iekārtās, Lietotāja e-pasta konfigurācija vai noslogotība, neatbilstošu vai nelicencētu iekārtu vai programmatūras lietošana, pārtraukums elektroenerģijas piegādē vai sakaru traucējumi starp Lietotāja iekārtām un Interneta vietni.

7. Konfidencialitāte

7.1. Visi Lietotāja dati, kuri ievadīti Interneta vietnē tiek nodoti apstrādei tikai Sadarbības partneriem, kuri ir minēti Interneta vietnē. Lietotāja dati trešajām personām tiek nodoti tikai normatīvajos aktos tieši noteiktajos gadījumos un tikai normatīvajos aktos noteiktajā apjomā.

8. Intelektuālā īpašuma tiesības

8.1. Visas autora mantiskās un nemantiskās tiesības pieder SIA “Altero”, reģistrācijas numurs 40103981737, un Altero Insurance SIA, reģistrācijas numurs 40203251681, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV -1004. Kontaktinformācija [email protected] un +371+371 265 831 44.

8.2. Portāla lietotājiem aizliegts lietot portālu tam neparedzētam nolūkam, tajā skaitā ievadīt ievadlaukos nepieprasītu informāciju.

9. Vispārējs brīdinājums

9.1. Aizņematies atbildīgi, izvērtējot savas iespējas atdot aizdevumu!

9.2. Par svešas mantas tiesību uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tas resursu darbību (datorkrāpšanu), nelikumīgām darbībām ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu ietekmēšanas ierīcēm draud kriminālatbildība saskaņā ar Latvijas Krimināllikumu.