Privātuma politika

Informācija par personas datu apstrādi interneta vietnē Altero.lv

Interneta vietni Altero.lv kopīgi pārvalda – SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737 un SIA “Altero Insurance”, reģistrācijas Nr. 40203251681, interneta vietne www.altero.lv (turpmāk – Altero.lv);

Termini

Sadarbības partneri – kredītdevēji un apdrošināšanas kompānijas, ar kuriem Altero.lv ir noslēgts sadarbības līgums;

Klients – ir jebkura fiziska vai juridiska persona, kura izmanto, ir izmantojusi, vai ir izteikusi vēlēšanos izmantot jebkurus Altero.lv sniegtos pakalpojumus;

Datu subjekts – identificēta vai identificējama fiziska persona, kuru var tieši vai netieši identificēt;

Darbinieks - fiziska persona, kura atrodas faktiskās darba tiesiskajās attiecībās ar Altero.lv uz darba līguma vai cita tiesiska darījuma pamata vai pilnvarotās personas;

Pieteikums – klientam prasītā informācija;

Personas dati - ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu;

Klienta skats - Altero.lv interneta vietnes sadaļa, kura tiek atspoguļota katram klientam individuāli un kurā tiek parādīti kredīta vai apdrošināšanas piedāvājumi;

Sīkdatnes - maza teksta datne, kas tiek saglabāta datorā vai citā lietotajā ierīcē (piemēram, mobilajā tālrunī) brīdī, kad Tu apmeklē tīmekļa vietni. Teksta datnē ir informācija, kas tiek izmantota, lai konkrētas tīmekļa vietnes apmeklētājiem uzlabotu vietnes lietošanas pieredzi. Sīkdatne uzkrāj datus par vietnes apmeklējumiem, palīdz uzlabot vietnes funkcionalitāti un piedāvāt piemērotu saturu un reklāmas.

1. Datu pārzinis un tā kontaktinformācija:

Personas datu kopīgi pārziņi ir SIA “Altero”, vienotais reģistrācijas Nr. 40103981737, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, un SIA “Altero Insurance”, reģistrācijas Nr. 40203251681, tālrunis +371 265 831 44, e-pasts info@altero.lv.

2. Personas datu apstrādes nolūki:

Datu apstrādes tiesiskais pamats: klienta personas datu apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas (saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunktu).

Attiecīgi Altero.lv veiktie pasākumi:

2.1. Kreditēšanas pakalpojumu starpniecība;
2.2. Apdrošināšanas pakalpojumu starpniecība;
2.3. Klienta pieteikuma nosūtīšana Sadarbības partneriem (skatīt 5.1. punktu) kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas un apdrošināšanas piedāvājumus un atspoguļotu Altero.lv klienta skatā;
2.4. Altero.lv darbinieku un sadarbības partneru komunikācijai ar klientu ar e-pasta, SMS un telefonu zvanu starpniecību, lai varētu sniegt Altero.lv pakalpojumu.
2.5. Uzņēmējdarbības analīzes, statistikas mērījumu, tirgus izpētes veikšana un Altero.lv darbības, sniegto pakalpojumu un produktu kvalitātes novērtēšana, lai nodrošinātu un uzlabotu pakalpojuma kvalitāti un nodrošinātu un piedāvātu Klientam jaunus pakalpojumus;
2.6. Klientam piedāvāt Altero.lv citus un/vai trešo personu pakalpojumus un produktus;
2.7. Pienākumu izplidei, kas izriet no normatīvo aktu prasībām;
2.8. Klientam tiešā mākretinga paziņojumu nosūtīšana ar e-pasta, mobilo pakalpojumu, tīmekļa vietnes starpniecību.


3. Apstrādātās personu datu kategorijas Altero.lv interneta vietnē:

Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods, utt);
Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs, utt.);
Profesionālos datus (piem., darba vieta, nodarbošanās, utt.);
Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa, utt.);
Datus attiecībā uz klienta apmeklējumiem un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Altero.lv;
Apdrošināšanas vēsture (piem. bonus malus klase, atlīdzību gadījumi un vēsture utt.);
Apdrošināšanas objekta raksturojošā informācija (piem. vērtība, platība, konstrukcijas utt.);
Ģimenes stāvoklis, radinieki, laulātais;
Ceļošana, došanās ārpus valsts;
Klienta iepriekšējie pieprasījumi un saskarsmes vēsture ar Altero.lv.

4. Altero.lv Informācijas iegūšanas avoti

  • Klients iesniedz datus aizpildot Altero.lv kredītu salīdzināšanas pieteikumu;
  • Klients iesniedz datus aizpildot Altero.lv apdrošināšanas salīdzināšanas pieteikumu;
  • Klients iesniedz dokumentus (bankas konta pārskatu, VSAA izziņu, u.c.) pievienojot tos Altero.lv mājas lapā vai iesūtot ar e-pasta vai kāda cita saziņas līdzekļa starpniecību.
  • Klienta Altero.lv mājas lapas apmeklējums;
  • Altero.lv apkopo informāciju, kura ir radusies kontakta laikā ar klientu: e-pasta un īsziņu sarakste, caur tērzēšanas kanālu un telefona sarunas (telefona sarunas tiek ierakstītas).
  • Klients iesniedz sava bankas konta ienākošo un izejošo darījumu informāciju caur savu internetbanku. Klientam ir iespēja iesniegt sava bankas konta informāciju ar savas internetbankas autorizācijas starpniecības pakalpojumu, kuru nodrošina Krediidiregister OU. Krediidiregister OU finanšu informāciju var apkopot no klienta internetbankas līdz ar klienta piekrišanu bankas datu apkopošanai, izmantošanai un kopīgošanai, t.sk., bankas konta pārskata iesniegšanai. Bankas konta pārskats iekļauj sevī visus ienākošos un izejošos darījumus par pilniem pēdējiem 6 kalendārajiem mēnešiem. Informācija par klienta finanšu datiem tiek iegūta tikai no transakciju kontiem, nevis klienta aizdevuma, hipotēkas, tirdzniecības un citiem kontiem. Ar klienta iepriekšēju skaidru atļauju Krediidiregister OU no Klienta internetbankas iegūst atbilstošu personīgo un finanšu informāciju, kas nepieciešama sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Šī informācija var iekļaut Klienta personas kodu, konta numuru, ikmēneša naudas plūsmu (alga un izdevumi), maksātāji un maksājumu saņēmēji, kredīta pārsniegšana, aizdevumi un citi darījumi. Iegūto informāciju Altero.lv dzēš pēc aizdevuma piedāvājuma termiņa beigām vai pēc aizdevuma līguma noslēgšanas ar izvēlēto kreditoru. Krediidiregister OU privātuma politiku var iepazīties šeit.
  • No šī dokumenta 5.1.apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem saņemtā informācija..

5. Personas datu saņēmēji: 

5.1. Klienta personas dati tiek nosūtīti zemāk norādītiem Sadarbības partneriem, kuru privātuma politikās ir norādīti personas datu apstrādes pamati, tai skaitā viņu leģitīmās intereses:

Nr. Sadarbības partneris Personas datu apstrādes noteikumi
 1  TF BANK AB
(Reģ. Nr. 556158-1041)
 https://www.tfbank.lv/
 2  SIA InCREDIT GROUP
(Reģ. Nr. 40103307404)
 https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna
 3  Aizdevums.lv SIA
(Reģ. Nr.  40003468776)
 https://www.aizdevums.lv/privatuma-politika
 4  Nordic Finance SIA
(Reģ. Nr. 40003773271)
 https://iespejukredits.lv/
 5  NORD līzings SIA
(Reģ. Nr.  40103472462)
 https://nordlizing.lv/lv/
 6  West Kredit AS
(Reģ. Nr.  40003270389)
 https://www.westkredit.lv/
 7 IPF Digital Latvia SIA
(Reģ. Nr. 50003913651)
 https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/
 8  Vita Credit SIA 
(Reģ. Nr.40103463544)
 https://vitacredit.lv/
 9  Ferratum bank PLC
(Reģ. Nr. C 56251)
 https://www.ferratum.lv/
 10  Mogo AS
(Reģ.Nr.  50103541751)
 https://www.mogo.lv/lv
 11 Grand Credit SIA
(Reģ. Nr. 50003952521) 
 https://grandcredit.lv/lv/
 12 „LATEKO LĪZINGS” AS
(Reģ. Nr. 40003366651) 
https://latekolizings.lv/lv/privatuma-atruna
 13 Latvijas Hipotēka SIA
(Reģ. Nr. 40103162565)
 https://latvijashipoteka.lv/
14 Privatbank AS
(Reģ. Nr. 50003086271) 
https://www.privatbank.lv/
15 Hipocredit AS 
(Reģ. Nr. 40103793931)
https://www.hipocredit.lv/
16 ERST finance AS
(Reģ. Nr. 41203048956)
https://erstfinance.com/lv/privatuma-politika
17 Capitalia SE
(Reģ. Nr. 40003933213)
https://www.capitalia.com/lv
18 Flexidea SIA
(Reģ. Nr. 40203061404)
https://www.flexidea.eu
19 Monify AS
(Reģ. Nr. 40203083863)
https://www.monify.lv
20 EstateGuru Latvia SIA
(Reģ. Nr. 42103091576)
https://estateguru.co
21 Pārkreditācija.lv SIA
(Reģ. Nr. 40103819249)
https://www.parkreditacija.lv
22 MC Finance AS (Reģ.Nr.40103326532) https://www.mcfinance.lv/privacy-policy
23

Agrocredit Latvia SIA
(Reģ.Nr.40103479757)

https://agrocredit.lv
24

SIA Secured Finance MGMT

(Reģ.Nr.50103266451)

www.lendsecured.eu
25

UAB SME Finance (Reģ.Nr.304254910)

https://smefinance.lv
26

SIA Factris LV1 (Reģ.Nr.40203196125)

https://factris.com/lv/privatima-politika
27

AS PrivatBank
(Reģ.Nr.50003086271)

https://www.privatbank.lv/noteikumi/personal-data-processing/

28

Holm Bank Latvia SIA (Reģ.Nr.54103053771)

https://www.holmbank.lv/lv/privatpersonam/par-holm/privatuma-politika

29

Primero Finance AS 
(Reģ.Nr.40203148375)

https://www.primero.lv/lv/privacy-policy

30

OC Finance SIA

(Reģ.Nr.40103203191)

https://www.moneza.lv/lv/blog/questions/privatuma-politika-speka-no-01-04-2019/

31

GC Leasing Baltic, SIA (Reģ.Nr.40203157518)

https://www.grenkeleasing.lv/
32

Hedge Capital Company SIA

(Reģ.Nr.40103968692)

https://nordcard.eu/lv/privatuma-politika
33

UAB BLENDER LITHUANIA Latvijas filiāle
(Reģ. Nr. 40203216173)

https://d34m5i9by2qell.cloudfront.net/agreements/LV/PRIVACY_POLICY.pdf
34

SIA Crowdestor SME

(Reģ.Nr. 40203248041)

https://crowdestor.com/en/page/complant

35

AAS "BALTA"
Reģ. Nr. 40003049409

https://www.balta.lv/lv/par-personas-datu-apstradi

36

AAS “BTA Baltic Insurance Company”
Reģ. Nr. 40103840140

https://www.bta.lv/lv/about/privatuma-aizsardziba-bta

37

Compensa Vienna Insurance Group ADB Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103942087

https://www.compensa.lv/privatuma-politika/

38 Gjensidige” Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103595216
https://www.gjensidige.lv/privatums
39 ERGO Insurance SE Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103599913
https://www.ergo.lv/lv/par-ergo/privatuma-politika
40 "Baltijas Apdrošināšanas Nams" AAS
Reģ. Nr. 40003494976

https://www.ban.lv/kompanija/privatuma-politika/

41 If P&C Insurance AS Latvijas filiāle
Reģ. Nr. 40103201449

https://www.if.lv/par-lapu/privatuma-politika

42 Renti AS Reģ.Nr. 40203174147 https://www.renti.lv/privatuma-politika
43 Mogo AS Reģ.Nr. 50103541751 https://www.mogo.lv/privatuma-politika
44 VIA SMS SIA
Reģ. Nr.: 40103259867
https://www.viasms.lv/lv/privatuma-atruna
45

Expobank AS

Reģ. Nr.:40003043232

https://www.expobank.eu
46

E-Lats SIA
Reģ. Nr.:40003482835

http://www.e-lats.lv/lv
47

Fintelum SIA

Reģ. Nr.:40103530120

https://www.fintelum.com/company/about/
48

DelfinGroup AS
Reģ. Nr.:40103252854

https://banknote.lv/privacy
49

ViziaFinance SIA
Reģ. Nr.:40003040217

https://vizia.lv/privacy
50

Creamfinance Latvia SIA
Reģ. Nr. 40103283854

https://www.avafin.lv/privatuma-politika
51

Balcia Insurance SE

Reģ. Nr. 40003159840

Personas datu apstrādes noteikumi:

Privātuma politika_LV.pdf (balcia.lv)

52

AS "Sun Finance Group"
Reģ. Nr. 40203205428

Privātuma politika: 
https://www.finea.lv/lv/privacy-policy 

5.2.  Sadarbības partneri saņem klienta datus sekojošiem mērķiem:

  • Klienta identifikācijas veikšanai, maksātspējas novērtēšanas veikšanai un kredīta vai apsdrošināšanas piedāvājuma izteikšanai pamatojoties uz klienta pieteikumu.
  • Lai Sadarbības partneri nodotu klienta personas datus un saņemtu klienta datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, Iedzīvotāju reģistrs, Valsts ieņēmumu dienests, Ceļu satiksmes drošības direkcija, AS „Crefo birojs” (reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (reģ. Nr. 40103673493), SIA „Paus Konsults” (reģ. Nr. 40003352670), SIA „Creditreform Latvijā” (reģ. Nr. 40003255604), Lindorff Oy Latvijas filiāle (reģ. Nr. 40003514990), SIA „Julianus Inkasso Latvija”, (reģ. Nr. 40003717522), UAB “Gelvora” filiāle Latvijā (reģ. Nr. 40103208983), SIA „Konsultatīvā sabiedrība „Conventus”” (reģ. Nr. 40003428538), SIA “Sergel” (reģ. Nr. 40103183181), SIA „CREFO RATING” (reģ. Nr. 40003807493), AS “CREFO Birojs” (reģ. Nr. 40103947718); Latvijas Transportlīdzekļu apdrošinātāju birojs un citi.

6. Personas datu glabāšanas termiņi vai glabāšānas kritēriji:

Klienta dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam. Sadarbības partneri uzglabā klienta personas datus atbilstoši savās privātuma atrunās noteiktajiem termiņiem un paredzētajā kārtībā un normatīvajiem aktiem. 

7. Personas datu profilēšana:

Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde. Sadarbības partneri, kuri norādīti 5.1. apakšpunktā, var laicīgi norādīt klientu pieteikumu saņemšanas parametrus. Klienta pieteikums tiek profilēts un tālāk tiek nosūtīts atbilstošajiem Sadarbības partneriem, balstoties uz partnera norādītajiem parametriem. Jautājumu gadījumā par profilēšanu klients var sazināties rakstiski sūtot e-pastu uz info@altero.lv.

8. Klienta (datu subjekta) tiesības:

8.1. Būt informētam par datu apstrādes mērķiem pirms jebkuras datu nodošanas;

8.2. Klientam ir tiesības iebilst pret datu apstrādes turpināšanu, kā arī atsaukt iepriekš dotu piekrišanu datu apstrādei;

8.3. Pieprasīt savu personas datu labošanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi;

8.4. Saņemt informāciju, vai Altero.lv apstrādā datu subjekta personas datus, ja apstrādā, tad arī piekļūt tiem; 

8.5. Pieprasīt Klienta personas datu “Aizmiršanu”, rakstot uz e-pastu info@altero.lv;

8.6. Saņemt savus personas datus, ko tas ir sniedzis un kas tiek apstrādāti, rakstiskā formā vai kādā no biežāk izmantotajiem elektroniskajiem formātiem, un ja iespējams, nodot šādus datus citam pakalpojumu sniedzējam (datu pārnesamība);

8.7. Lai izskatītu iespēju realizēt 8.punktā minētās klienta (datu subjekta) tiesības, klientam pieprasījums jāsūta uz info@altero.lv ;

8.8. Altero.lv apstrādā klienta pieprasījumu cik vien ātri tas ir iespējams. Klientam ir tiesības pieprasīt piekļuvi datiem, kurus Altero.lv apstrādā. Altero.lv nodrošina apstrādē esošo personas datu kopiju. Par visām papildus kopijām, ko pieprasa klients, Altero.lv var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām. Ja klients pieprasījumu iesniedz elektroniskā formā un ja vien klients nepieprasa citādi, informāciju sniedz plaši izmantotā elektroniskā formātā.

8.9. Tiesību pārkāpuma gadījumā datu subjekta ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā. 

9. Personas datu apstrādes drošība:

9.1. Klientam sniegtā informācija tiek uzglabāta drošos Eiropas Savienības valstu teritorijā atrodošos serveros. Klienta drošībai transakciju dati tiek šifrēti;

9.2. Altero.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Klienta personas datiem ir tikai Altero.lv pilnvarotiem darbiniekiem un Altero.lv sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības;

9.3. Klienta datu aizpildīšanai Altero.lv un piekļuvei Altero.lv datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

10. Izmaiņas privātuma politikā

Aktuālā Altero.lv privātuma politika ir apskatāma interneta vietnē. Attiecīgi arī ar privātuma politikas izmaiņām ir iespējams iepazīties Altero.lv interneta vietnē.

11. Sīkdatņu izmantošanas politika

Altero.lv tiek izmantotas sekojošas sīkdatnes attiecīgiem izmantošanas mērķiem:

11.1. Lietotāja autentifikācija – paredz lietotāja atpazīšanu un drošāku interneta vietnes izmantošanu;

11.2. Pakalpojumu nodrošināšana un uzturēšana – sīkdatnes, kas funkcionāli atbalsta Altero.lv pakalpojumu nodrošināšanu;

11.3. Google - ļauj nodrošināt labāku piekļuvi mūsu mājaslapai un analizēt lietotāja profilus, lai mēs varētu sniegt servisu atbilstoši lietotāja vajadzībām. Mēs izmantojam šo informāciju, lai papildinātu atskaites par funkcionalitāti un uzlabotu mūsu mājas lapu;

11.4. Hotjar - Izsekot un izvērtēt lietotāja uzvedību, kā arī lietotāja informācijas meklēšanas tendenci, lai veiktu UX/UI uzlabojumus;

11.5. Facebook – izvieto sīkdatnei līdzīgu kodu Tavā interneta pārlūkprogrammā. Tas palīdz analizēt lietotāju plūsmu no Facebook izvietotas reklāmas un palīdz tās optimizēt balstoties uz ievākto informāciju.

Pēc vēlēšanās var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Plašāka informācija pieeja šeit: aboutcookies.org. Klients var izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir viņa datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu vari iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Klientam būs manuāli jāpielāgo daži iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet vietni, turklāt pastāv iespējamība, ka atsevišķi pakalpojumi un funkcijas nedarbosies.

Informācija atjaunota 2023.gada 15. martā plkst. 18:00.