Datu apstrādes noteikumi

Altero.lv (SIA Altero, Reģ. Nr. 40103981737) Personu datu apstrādes noteikumi

Noteikumos lietotie termini:

Lietotājs – fiziska persona, kura ir sasniegusi 18 gadu vecumu;

Vietnes turētājs – SIA “Altero”, vienotais reģ. Nr. 40103981737, juridiskā adrese Mūkusalas iela 42A, Rīga, LV – 1004.

Altero.lv – Vietnes turētāja izveidota un pārvaldīta vietne, kas lietotājiem ļauj ērti izmantot Sadarbības partneru pakalpojumus.

Sadarbības partneri – Altero.lv norādītās līzinga un kreditēšanas kompānijas, kuras sniedz līzinga vai kreditēšanas pakalpojumus.

1. Lietotājs ar šo pieteikuma aizpildīšanu apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas.

2. Lietotājs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību.

3. Lietotājs apliecina, ka ir informēts, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā arī par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

4. Lietotājs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka ir darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt lietotāja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu.

5. Lietotājs apstiprina, ka viņa rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt viņa lēmuma pieņemšanas spējas.

6. Lietotājs piekrīt šādu klientu datu apkopošanai:

6.1. Personas identifikācijas dati (piem., vārds, uzvārds, personas kods utt.)

6.2. Kontaktinformācija (piem., adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs utt.)

6.3. Profesionālie dati (piem., izglītība, darba vieta, nodarbošanās utt.)

6.4. Finanšu informācija (piem., informācija par saistībām, ienākumiem, bankas konta pārskats, VSAA izziņa utt.)

6.5. Dati attiecībā uz manu(-iem) apmeklējumu(-iem) un jebkādiem citiem izmantotajiem resursiem Altero.lv.

7. Lietotājs piekrīt pieteikumā norādīto personas datu nodošanai šādiem sadarbības partneriem:

7.1. Lietotāja personas dati, kuri ir minēti 6. punktā, tiek nodoti šādiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tiem kreditēšanas piedāvājumus. Ar šo lietotājs apliecina, ka ir izlasījis sadarbības partneru datu apstrādes principus un tie viņam ir saprotami. Sadarbības partneru saraksts:

Nr. Sadarbības partneris Personas datu apstrādes noteikumi
 1  Bigbank AS Latvijas filiāle
(Reģ.Nr. 40103200513)
 https://ej.uz/vfws
 2  AS Citadele banka
(Reģ.Nr. 40103303559)
 https://www.citadele.lv/files/support/privatuma_aizsardzibas_noteikumi_lv.pdf
 3  TF BANK AB
(Reģ. Nr. 556158-1041)
 https://www.tfbank.lv/media/349730/privacy-statement-tf-bank-group.pdf
 4  SIA InCREDIT GROUP
(Reģ. Nr. 40103307404)
 https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna
 5  Aizdevums.lv SIA
(Reģ. Nr.  40003468776)
 https://www.aizdevums.lv/lv/privatums_info
 6  Nordic Finance SIA
(Reģ. Nr. 40003773271)
 https://iespejukredits.lv/
 7  NORD līzings SIA
(Reģ. Nr.  40103472462)
 https://nordlizing.lv/lv/
 8  West Kredit AS
(Reģ. Nr.  40003270389)
 https://www.westkredit.lv/
 9 IPF Digital Latvia SIA
(Reģ. Nr. 50003913651)
 https://credit24.com/lv/pazinojums-par-privatumu/
 10  Vita Credit SIA 
(Reģ. Nr.40103463544)
 https://vitacredit.lv/pieteikums/privatuma_politika.pdf
 11  Ferratum bank PLC
(Reģ. Nr. C 56251)
 https://ej.uz/txns
 12  Mogo AS
(Reģ.Nr.  50103541751)
 https://www.mogo.lv/lv

8. Lietotājs piekrīt sekojošiem personas datu apstrādes mērķiem:

8.1. Altero.lv apstrādā pieteikumā norādītos personas datus un pieteicēja iesniegto informāciju, lai nodotu tos 7.1. punktā minētajiem sadarbības partneriem kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus.

8.2. 7.1. punktā minētie sadarbības partneri veiks Lietotāja personas datu apstrādi šādos nolūkos: lai veiktu Lietotaja identifikāciju un izpēti, izvērtētu Lietotāja maksātspēju, sagatavotu un izpildītu līgumu, realizētu prasības tiesības no noslēgtā līguma, sūtītu komerciālus paziņojumus. Lietotāju personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana), līguma ar pieteicēju sagatavošana un izpilde, leģitīma interese – parāda atgūšana, kreditēšanas kompānijas tiesību realizācija tiesā, piekrišana – gadījumos, kad tā ir dota.

8.3. Komunikācijai ar Altero.lv e-pastu, SMS un zvanu veidā.

8.4. Personalizētu komerciālu piedāvājumu, atlaižu, īpašo piedāvājumu un vērtīgas informācijas saņemšanai no Altero.lv un tās sadarbības partneriem, kuri ir uzskaitīti 7.1. punktā. Komerciālie paziņojumi tiek sūtīti SMS, e-pastu veidā, kā arī veicot izejošos zvanus.

8.5. Pieteikumā norādītie un iesniegtie Lietotāja personas dati var tikt izmantoti, lai kreditēšanas kompānija nodotu Lietotāja datus un saņemtu Lietotāja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām, tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde, AS Crefo birojs (Reģ. Nr. 40103947718), AS Kredītinformācijas birojs (Reģ. Nr. 40103673493), SIA Paus Consult (Reģ. Nr. 40003352670) , SIA Firmas.lv (Reģ. Nr. 40003875131), SIA LURSOFT (Reģ. Nr. 40003053936) un citi. Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta papildu informācija.

9. Lietotāja dati tiek profilēti.

9.1. Profilēšana ir personas datu automātiska apstrāde, ko kompānijas, kuras ir norādītas punktā 7.1., izmanto, lai izvērtētu noteiktas Lietotāja personīgās pazīmes, it īpaši, lai analizētu vai paredzētu, piemēram, Lietotāja ekonomisko situāciju, personīgās patikas, intereses, nākotnes aktivitātes. Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.

10. Lietotājs ir informēts par datu uzglabāšanas termiņiem.

10.1. Dotā piekrišana personalizētu komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

10.2. Sadarbības partneri (skatīt punktu 7.1.) uzglabā klienta datus attiecīgo normatīvo aktu paredzētajā kārtībā. Lietotāja dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes nolūkam.

11. Lietotājs ir informēts par datu apstrādi un tās drošību:

11.1. Lietotāju sniegtā informācija tiks uzglabāta drošos serveros. Lietotāja drošībai transakciju dati tiek šifrēti.

11.2. Altero.lv veiktās personas datu apstrādes ietvaros piekļuve Lietotāja personas datiem ir tikai Altero.lv pilnvarotiem darbiniekiem un Altero.lv sadarbības partneru pilnvarotiem darbiniekiem, kuriem tā nepieciešama darba pienākumu veikšanai un kuri apstrādā Klientu personas datus, ievērojot tiesību aktos noteiktās personas datu apstrādes tehniskās un organizatoriskās prasības.

11.3. Lietotāja datu aizpildīšanai Altero.lv un piekļuvei Altero.lv datu apstrādes sistēmai tiek izmantots SSL protokols.

11.4. Altero.lv un sadarbības partneri, kuri minēti punktā 7.1., glabās un apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja būs nepieciešams nodot personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošajām garantijām.

12. Lietotajs ir informēts par savām tiesībām:

12.1. No dotās piekrišanas personalizētu komerciālo paziņojumu saņemšanai var jebkurā laikā atteikties kādā no šādiem veidiem:

12.1.1. Nosūtot e-pastu uz adresi info@altero.lv

12.1.2. zvanot uz klientu apkalpošanas centru pa tālr. +371 26583144.

12.2. Altero.lv pārtrauc personalizētu komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts mans pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde var aizņemt līdz 1 (vienam) kalendārajam mēnesim.

12.3. Saskaņā ar normatīvajiem aktiem man ir tiesības pieprasīt Altero.lv piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Altero.lv veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Lietotāju, un tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Altero.lv pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var veikt kādā no šiem veidiem:

12.3.1. nosūtot elektroniski parakstītu pieprasījumu uz e-pasta adresi info@altero.lv

12.4. Ja Lietotājs konstatē, ka Lietotāja personas datu apstrādes laikā Lietotāja tiesības ir pārkāptas, Lietotājam ir tiesības iesniegt pieprasījumu Altero.lv vai Personas datu operatoram, lai apturētu šādu pārkāpumu.

12.5. Lietotāju tiesību pārkāpuma gadījumā Lietotājam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu valsts inspekcijā vai tiesā.

12.6 Lai saņemtu skaidrojumu par Lietotāja personas datu apstrādi vai lai iesniegtu sūdzības, Lietotājs var sazināties ar Altero.lv, rakstot uz e-pastu info@altero.lv.

}