Piekrišana par datu apstrādi

Apliecinu, ka šajā pieteikumā sniegtie personas dati un informācija par pakalpojumu ir patiesi.  

Piekrītu pieteikumā norādīto personas datu apstrādei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā, un atļauju SIA Altero nodot šajā pieteikumā norādīto informāciju sekojošai kompānijai SIA Monify.

Piekrītu, ka pieteikumā norādītos personas datus var izmantot, lai saņemtu un nodotu informāciju no datu bāzēm, uzskaites sistemām (tajā skaitā, bet ne tikai no Iedzīvotāju reģistra, Latvijas Bankas kredītu reģistra, CSDD, Nederīgo dokumentu reģistra, Uzņēmumu reģistra, Valsts ieņēmumu dienesta, licencētiem parādu piedziņas uzņēmumiem „Creditreform Latvia SIA“ un „Paus Consults SIA“ datubāzēs) un apstrādātu tos.

SIA Monify no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti kredīta pieteikumu apstrādei un klienta maksātspējas pārbaudei publiskajos un slēgtajos reģistros. Saņemtā informācija netiek izmantota un nodota trešajām personām un to nevar izņemt ārpus SIA Monify elektroniskā mākoņa, kuram ir pieeja ierobežotam uzņēmuma darbinieku skaitam, kas ir atbildīgi par informācijas drošību


Atsevišķos gadījumos, lai izvērtētu pieteikumu, var tikt pieprasīta papildus informācija. SIA Altero no savas puses apliecina, ka pieteikumā norādītie personas dati tiks izmantoti personas identitātes un spējas atmaksāt aizdevumu pārbaudei. Par nepatiesu ziņu sniegšanu personai draud kriminālatbildība. Ar šo pieteikuma aizpildīšanu iesniedzējs piekrīt un apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Iesniedzējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību. Pieteikuma iesniedzējs apliecina, ka ir informēts par to, ka SIA Altero un SIA Monify ir tiesīgs nepaskaidrojot lēmuma iemeslus un SIA Monify ir tiesīga neatgriezt no pieteicēja saņemtos dokumentus, kas izmantoti par pamatu lēmuma pieņemšanai. Pieteicējs apstiprina iesniegto datu pareizību, kā arī to, ka viņš/viņa darījis zināmus visus datus un apstākļus, kas varētu ietekmēt pieteicēja finansiālās situācijas vai aizdevuma atmaksas spējas izvērtēšanu. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas. Pieteikuma iesniedzējs piekrīt saņemt īpašos un reklāmas piedāvājumus no SIA Altero, kā arī SIA Monify un tās grupā ietipstošo juridisko personu un SIA Monify sadarbības partneru piedāvājumus, izmantojot šajā pieteikumā norādīto konktaktinformāciju.